17 tháng 8, 2012

Thông báo thay đổi giờ thi mô phỏng Toeic ngày 19.08.2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NN – TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 17 tháng 08 năm 2012

THÔNG BÁO KHẨN

(V/v thay đổi giờ thi HĐT tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC ngày 19/08/2012)

Do Bộ GD&ĐT tổ chức “ Hội thi giáo viên dạy giỏi” tại trường Đại học Nha Trang từ ngày 17 tháng 08 năm 2012 đến ngày 23 năm 2012, nay Trung tâm Ngoại ngữ khoa Ngoại ngữ xin thông báo:

- Lịch thi HĐT tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC ngày 19/08/2012 được chuyển sang 17giờ 15 cùng ngày, (Lịch cũ thông báo bắt đầu từ lúc 7g30).

- Giảng đường và phòng thi không thay đổi.

- Học viên xem phòng thi và danh sách thi tại văn Phòng Trung tâm Ngoại Ngữ hoặc trang Web của Khoa Ngoại ngữ (Địa chỉ : Khoangoaingu.ntu.edu.vn)

Trân trọng kính báo