18 tháng 11, 2011

Cơ cấu tổ chức Khoa Ngoại ngữ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA


Trưởng khoa: ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
Điện thoại: (058)32471371 email address: thuyhongdhts@ yahoo.com
Phó trưởng khoa:
Điện thoại: (058)32471371 email address:

Chức năng và nhiệm vụ của BCN Khoa


Trưởng Khoa:
1. Phụ trách chung mọi mặt hoạt động của Khoa.
2. Trực tiếp phụ trách công tác về tổ chức nhân sự.
3. Ký:
- Các giấy tờ đối ngoại được Hiệu trưởng ủy quyền (văn bản đi ra ngoài trường)
- Các giấy tờ về nhân sự và tổ chức cán bộ.
- Giấy công lệnh (từ Phó trưởng Khoa trở xuống), Giấy nghỉ phép của cán bộ trong Khoa.
- Ký duyệt chi thuộc quỹ của Khoa và ký đề nghị Trường chi thanh toán.

Phó Trưởng Khoa:

1. Trực lãnh đạo Khoa.

CÁC BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM:


1. Bộ môn Thực Hành Tiếng: Th.S LÊ HOÀNG DUY THUẦN - Trưởng BM
2. BM Biên Phiên Dịch: Th.S NGUYỄN HOÀNG HỒ - Trưởng BM
3. BM Tiếng Anh Du Lịch: Th.S VÕ NGUYỄN HỒNG LAM – Trưởng BM
4. Trung tâm Ngoại Ngữ: Th.S PHAN MINH ĐỨC– Giám đốc Trung tâm Ngoại Ngữ

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH QUAN HỆ QUỐC TẾ


1. BM Thực hành tiếng: Th.S Lê Hoàng Duy Thuần
2. BM Biên - phiên dịch: Th.S Trần Thị Thúy Quỳnh
3. BM Du lịch: Th.S Võ Nguyễn Hồng Lam

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC


1. BM Thực hành tiếng: Th.S Bùi Thị Ngọc Oanh
2. BM Biên - phiên dịch: Th.S Hoàng Công Bình
3. BM Du lịch: Th.S Phạm Thị Hải Trang

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH TÀI LIỆU HỌC TẬP & NGHIÊN CỨU


1. BM Thực hành tiếng: Th.S Bùi Chí Thuận
2. BM Biên - phiên dịch: Th.S Nguyễn Hoàng Hồ
3. BM Du lịch: Th.S Nguyễn Trọng Lý

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH WEBSITE

1. Web khoa: Th.S Bùi Chí Thuận
1. BM Thực hành tiếng: Th.S Nguyễn Duy Sự
2. BM Tiếng Anh Biên - phiên dịch: Th.S Nguyễn Thị Lan Anh
3. BM Du lịch: Th.S Lê Cao Hoàng Hà

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TÀI SẢN


Ms. Đặng Thị Thu Hiền (phụ trách chung)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA


Trưởng khoa: ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
Điện thoại: (058)32471371 email address: thuyhongdhts@ yahoo.com
Phó trưởng khoa:
Điện thoại: (058)32471371 email address:

Chức năng và nhiệm vụ của BCN Khoa


Trưởng Khoa:
1. Phụ trách chung mọi mặt hoạt động của Khoa.
2. Trực tiếp phụ trách công tác về tổ chức nhân sự.
3. Ký:
- Các giấy tờ đối ngoại được Hiệu trưởng ủy quyền (văn bản đi ra ngoài trường)
- Các giấy tờ về nhân sự và tổ chức cán bộ.
- Giấy công lệnh (từ Phó trưởng Khoa trở xuống), Giấy nghỉ phép của cán bộ trong Khoa.
- Ký duyệt chi thuộc quỹ của Khoa và ký đề nghị Trường chi thanh toán.

Phó Trưởng Khoa:

1. Trực lãnh đạo Khoa.

CÁC BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM:


1. Bộ môn Thực Hành Tiếng: Th.S LÊ HOÀNG DUY THUẦN - Trưởng BM
2. BM Biên Phiên Dịch: Th.S NGUYỄN HOÀNG HỒ - Trưởng BM
3. BM Tiếng Anh Du Lịch: Th.S VÕ NGUYỄN HỒNG LAM – Trưởng BM
4. Trung tâm Ngoại Ngữ: Th.S PHAN MINH ĐỨC– Giám đốc Trung tâm Ngoại Ngữ

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH QUAN HỆ QUỐC TẾ


1. BM Thực hành tiếng: Th.S Lê Hoàng Duy Thuần
2. BM Biên - phiên dịch: Th.S Trần Thị Thúy Quỳnh
3. BM Du lịch: Th.S Võ Nguyễn Hồng Lam

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC


1. BM Thực hành tiếng: Th.S Bùi Thị Ngọc Oanh
2. BM Biên - phiên dịch: Th.S Hoàng Công Bình
3. BM Du lịch: Th.S Phạm Thị Hải Trang

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH TÀI LIỆU HỌC TẬP & NGHIÊN CỨU


1. BM Thực hành tiếng: Th.S Bùi Chí Thuận
2. BM Biên - phiên dịch: Th.S Nguyễn Hoàng Hồ
3. BM Du lịch: Th.S Nguyễn Trọng Lý

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH WEBSITE

1. Web khoa: Th.S Bùi Chí Thuận
2. BM Thực hành tiếng: Th.S Nguyễn Thị Lan Anh
3. BM Tiếng Anh Biên Phiên Dịch: Th.S Lê Cao Hoàng Hà
4. BM Tiếng Anh Du lịch: Th.S Huỳnh Huyền

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TÀI SẢN


Ms. Đặng Thị Thu Hiền (phụ trách chung)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.