6 tháng 6, 2011

Hội nghị học tốt tháng 06/2011


Nhóm sinh viên đang trình bày phương pháp học môn Du lịch
Ngày 05/06/2011, Khoa Ngoại Ngữ tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề "Học tốt" cho các em sinh viên trong khoa. Tham dự hội nghị, ngoài các sinh viên còn có Trưởng Khoa và các giảng viên đang làm việc tại Khoa Ngoại Ngữ. Mục tiêu của hội nghị là để các lớp tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu cách thức học tập một môn hay một kỷ năng nhất định, từ đó chia sẻ kinh nghiệm trong hội nghị để các sinh viên khác được tiếp cận và học hỏi thêm. Bước đầu hội nghị đã có các nhóm học tập trình bày các bài báo cáo có chất lượng về các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, các môn chuyên ngành như Du lịch, Biên-Phiên dịch, và các môn Ngoại ngữ như tiếng Hoa, tiếng Pháp. Đa số sinh viên trong Khoa đã tham gia đầy đủ, và đã có một buổi sinh hoạt lành mạnh, vui tươi, bổ ích với những khối kiến thức và kỷ năng rất thực tế cho việc học tập của mình.

Student conference - June 2011

A group of students are presenting their own methods of learning Tourism subject.
On June 05, 2011, NTU's Faculty of Foreign Languages (FoFF) successfully organized a How-to-study-well conference. Attending the conference were, apart from the majority of FoFF's students, the Dean and the teachers teaching at the faculty. The conference's primary objective was to conduct an indepth research to find out proper methods to study certain subjects or major skills effectively, and so the experience can be shared among the speakers and the attendants. Though it was the first conference about this subject, content-rich reports were presented about the four major skills of listening, speaking, reading, and writing, about their major subjects including Tourism, Interpretation, Translation, and also about the foreign languages like Chinese and French. Most of FoFF's students were found participating in the activities in the conference; they had an interesting morning, and gained practical knowledge and skills for their study life.

Các bảng tin khác0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.