18 tháng 7, 2011

Bản thu hoạch chuyên đề thảo luận và học tập Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ XI

Ngày 18/07/2011, Khoa Ngoại ngữ đã lên kế hoach cụ thể cho các BM, TTNN triển khai nghiên cứu, khoa đã tổ chức thảo luận và viết thu hoạch theo các nội dung sau :
1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2020.
3. Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng Khóa X tại Đại hội XI.
4. Góp ý của khoa NN ( Biên bản thảo luận ).
5. Chương trình hành động của Khoa NN.
Bài thu hoạch được đăng trên web khoa để tiện tham khảo.
The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.