9 tháng 12, 2011

Thông báo thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ trọng tâm NH 2011-2012

Ngày 29/11/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chỉ thị số 603/CT-BGDĐT vè nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2011-2012 (văn bản đính kèm). Trên cơ sở 5 yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, Chỉ thị đã đặt ra 10 nhiệm vụ cụ thể của năm học 2011-2012.
Để triển khai thực hiện Chỉ thịc của Bộ trưởng, Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng đơn vị chức năng đề xuất các biện pháp để thực hiện 10 nội dung nhiệm vụ cùng với chương trình hành động trọng tâm của nhà trường năm học 2011-2012. Nội dung cụ thể được đính kèm trong văn bản.
On 29/11/2011, the Minister of Education and Training issued Directive No. 603/CT-BGDDT regarding the primary tasks of higher education in the school year of 2011-2012 (document attached). Based on the 5 requests for a renewal of higher education, the Directive has set out 10 specific tasks in this school year.
In order to implement this Directive of the Ministers, the Principal requests that all Heads of functional units propose methods to carry out the 10 tasks together with the school's action plan in the school year of 2011-2012 . Full length noticed can be found here


CÁC THÔNG BÁO KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.