29 tháng 1, 2012

TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

 

I. Tài liệu về Ngôn ngữ học

A. Ngữ âm - Âm vị học
1. Phonetics, Peter Roach, Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
2. A course in phonetics, 6th ed., Peter Ladefoged & Keith Johnson,  Boston, MA : Wadsworth/Cengage Learning, c2011.
3. English phonetics and phonology : A couse book for students of the english department, Hà Cẩm Tâm, Hà Nội : Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, 2003, 2004

B. Hình thái học
1. Introducing Morphology, Rochelle Lieber, Cambridge; New York: Cambridge University Press, c2010.  2. An Introduction to English Morphology: Words and Their Structure, Andrew Carstairs-McCarthy, UK: Edinburgh University Press, 2002.  3. Morphology and Lexical Semantics, Rochelle Lieber, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
  4. The morphology of English Dialects: Verb Formation in Non-Standard English, Lieselotte Anderwald, Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2009.

C. Cú pháp học
1. An Introduction to English syntax, Jim Miller, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002.
2. English Syntax: An Introduction, Andrew Radford, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
3. English Syntax and Argumentation, 2nd ed., Bas Aarts, Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave, 2001.
4. Discovering Syntax: Clause Structures of English, German, & Romance, Joseph E. Emonds, Berlin : Mouton de Gruyter, 2007.
5. Syntax: A Generative Introduction, 2nd ed., Andrew Carnie, Malden, MA : Blackwell Pub., 2007.

D. Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học
1. An introduction to English semantics and pragmatics, Patrick Griffiths, Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006.
2. Semantics: A Coursebook, James R. Hurford, Brendan Heasley, & Michael B. Smith, Cambridge : Cambridge University Press, 2007.
3. Introducing Semantics, Nick Riemer, Cambridge ;New York : Cambridge University Press, c2010.
4. Introducing English Semantics, Charles W. Kreidler, London,New York,Routledge, 1998.
5. Theories of Lexical Semantics, Dirk Geeraerts, Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.
6. The Semantics of Polysemy: Reading Meaning in English and Warlpiri, Nick Riemer, Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2005.

II. Tài liệu về biên phiên dịch
1. Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation, 2nd ed., Douglas Robinson London: Routledge, 2003.
2. Translation: Theory and Practice: A Historical Reader, edited by Daniel Weissbort and Astradur Eysteinsson, Oxford University Press: Oxford; New York, 2006.
3. Routledge Encyclopedia of Translation Studies, edited by Mona Baker and Gabriela Saldanha, London; New York: Routledge, 2009.
 
***
 Các tài liệu khác về dịch thuật
1. Các loại hình Phiên Dịch
2. Kinh Nghiệm Chia Sẻ Của Các Giảng Viên Được Đào Tạo Phiên Dịch Tại Brussel - Bỉ
3. Thực hành luyện tập phiên dịch
4. Tính chuyên nghiệp của nghề dịch thuật
5. Teaching Consecutive Interpreting
6. Suy Nghĩ Về Dịch Thuật
7. Tên các cơ quan - chức danh theo quy định của Chính phủ 

*** Bài giảng một số môn học ngành Biên Phiên dịch

1. Ngữ âm - Âm vị học (tải về máy)
2. Hình thái học (tải về máy)
3. Cú pháp học (tải về máy)
4. Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học (tải về máy)
5. Lý thuyết dịch (tải về máy)
6. Biên dịch 1 (tải về máy)
7. Biên dịch 2 (tải về máy)
8. Biên dịch 3 (tải về máy)
9. Phiên dịch 1 (tải về máy)
10. Phiên dịch 2 (tải về máy)
11. Phiên dịch 3 (tải về máy)

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp hệ chính quy

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp bằng 2

Đề Cương ôn thi tốt nghiệp bằng hai ngành Biên Phiên dịch

Đề cương ôn thi tốt nghiệp chính quy ngành Biên Phiên dịch

Tên các cơ quan - chức danh theo quy định của Chính phủ

Strategies for IELTS Writing

Samples of IELTS Writing task 1 & 2

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin


The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.