31 tháng 10, 2011

Giới thiệu bộ môn Tiếng Anh- Du lịch


Bộ môn Tiếng Anh Du lịch được thành lập vào ngày 9 tháng 9 năm 2009, tách ra từ bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngữ.
Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Tiếng Anh Du lịch có phẩm chất chính trị, có kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp để làm việc có hiệu quả về lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước và hội nhập quốc tế.
Mục tiêu cụ thể:
Giai đoạn đại cương:
- Cung cấp cho người học kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh qua 4 kỹ năng nghe nói đọc viết (Bộ môn Thực hành tiếng), văn hóa, xã hội và văn học Anh-Mỹ.
- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.
- Trang bị cho người học kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học vê các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hóa-văn minh các nước cộng đồng Anh ngữ.
Giai đoạn chuyên ngành:
- Sinh viên được đào tạo chuyên sâu về Du lich và Văn hóa, bảo đảm cho người học đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực du lịch, đặc biệt về quản trị Du lịch.
Cho đến nay, bộ môn đã và đang đào tạo 3 khóa Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch. Từ năm 2009, bộ môn đã đào tạo được 2 khóa đầu tiên (khóa 47 và 48) đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc tại các cơ sở, công ty du lịch trong nước và trong tỉnh. Hiện tại 15 sinh viên khóa 48 đang thực tập chuyên ngành Du lịch và 40 sinh viên khóa 50 cũng sẽ bắt đầu học chuyên ngành vào năm học tới.
Ngoài việc phụ trách các môn chuyên ngành, giáo viên bộ môn đồng thời cũng đảm nhiệm thêm việc giảng dạy Tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh theo định hướng TOEIC cho sinh viên toàn trường, và các môn tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ giai đoạn đại cương.
Ngoài ra, bộ môn còn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật, hội thảo chuyên môn trong và ngoài nhà trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và nâng cao trình độ chuyên môn giữa các đồng nghiệp.
Hiện tại bộ môn có 7 giáo viên, trong đó:
- 4 thạc sĩ
- 2 nghiên cứu sinh
- 1 giáo viên tình nguyện người Úc chuyên về Du lịch
- 1 thư kí giáo vụ khoa


Department of Tourism was founded on September 9, 2009. It was separated from Department of Major English. At present, the Department has 11 teachers:
- 7 Master -level teachers
- 1 teacher who is doing Master degree.
- 2 American teachers graduated from Tourism General orientation
The program is designed to generate manpower with skills in English tourism at undergraduate level, sufficiently equipped with knowledge, professional skills, political ethics, morality, virtues and health to work effectively in various fields with English competences; additionally, to enhance the quality of human resource that are qualified for staffing state and private institutions at provincial and regional scale, thus, fulfilling social development demands that emerge from the national industrialization, modernization and integration process.
Particular orientation:
The first stage:
- To provide students with broad knowledge base of English language in terms of 4 skills: listening, speaking, reading and writing (General English skills Dept), cultures, society and American-British literature.
- To assist students in practicing and developing communication skills in English with sufficient proficiency in typical social conversations and in communication situations that require relatively common professional backgrounds.
- To familiarize students with efficient, update learning methods that enhance the possibility of constant language self-processing, allowing them to continuously enrich knowledge and professional skills, then, stimulating their intellectual power that is essential for the research capacity building in the field of language, culture, literature-civilization of the English speaking community
The second stage:
- Students are trained in more specialized knowlege of tourism and culture, etc.to furnish them with satisfactory professional skills so as to work efffectively in tourism, especially in tourism business administration.
- Uptil now, we have been training 3 courses in Tourism. Our two first trained courses graduated and they are currently working in the Tourism industry. Presently, the Department has 15 students of the final year course, who are following Tourism as their major and the 40 potential students of the third year English course to follow our program next school year.
The staff also teaches basic English for TOEIC tests for all students of the University and some major English for English major students.
Every month, the Department also organizes academic activities, professional seminars in order to upgrade the teaching capacity of the teachers. Additionally, the teachers of the Department also join in major training course at the University and at partnering Universities.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.